cach-cap-them-quyen-quan-ly-hoac-so-huu-google-maps-tren-giao-dien-moi-google-my-bussiness

Cách cấp thêm quyền quản lý hoặc sở hữu Google Maps trên giao diện mới (Google My Bussiness)

Nếu bạn đang chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp của mình, hãy nhớ chuyển quyền sở hữu chính đối với Trang doanh nghiệp của bạn cho chủ sở hữu mới. Chỉ chủ sở hữu chính của trang doanh nghiệp mới có thể chuyển quyền sở hữu để lưu giữ nhật ký hoạt động của trang doanh nghiệp, bao gồm cả các bài đánh giá.
Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển quyền sở hữu chính của Hồ sơ doanh nghiệp cho một Chủ sở hữu hoặc Người quản lý khác. Nếu là người dùng duy nhất được liên kết với hồ sơ của bạn, thì bạn có thể thêm các chủ sở hữu và người quản lý khác.

Cách Chuyển quyền sở hữu chính Google Maps

  1. Chuyển đến Trang doanh nghiệp của bạn.
  2. Chọn trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm sau đóCài đặt Trang doanh nghiệp sau đó Người quản lý. 
  3. Chọn người mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập.
  4. Chọn vai trò của người dùng sau đó Chủ sở hữu chính.
  5. Sau đó, hãy chọn Lưu.

Tìm hiểu về các giới hạn đối với chủ sở hữu và người quản lý mới

Chủ sở hữu hoặc người quản lý mới của Trang doanh nghiệp phải đợi 7 ngày thì mới có thể quản lý tất cả các tính năng. Trong khoảng thời gian 7 ngày này, họ sẽ gặp lỗi nếu:
  • Xoá hoặc huỷ xoá một trang doanh nghiệp.
  • Xoá chủ sở hữu hoặc người quản lý khác khỏi trang doanh nghiệp.
  • Chuyển quyền sở hữu chính cho chính họ hoặc cho một người dùng thứ ba.

Nếu chủ sở hữu hoặc người quản lý mới xoá tài khoản của họ trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi được thêm vào một trang doanh nghiệp, thì họ sẽ bị xoá khỏi trang doanh nghiệp đó. Nếu thay đổi ý định thì họ phải được thêm lại.

Mẹo: Nếu một chủ sở hữu hoặc người quản lý hiện tại tìm cách chuyển quyền sở hữu chính của một trang doanh nghiệp cho một chủ sở hữu hoặc người quản lý mới được thêm vào trang doanh nghiệp này chưa đến 7 ngày, thì họ sẽ gặp lỗi.

Video hướng dẫn cách cấp quyền quản lý và sở hữu Google Maps

Add a Comment

You must be logged in to post a comment