SEO website là gì? SEO trong marketing là gì?

SEO website là gì? SEO trong marketing là gì?

SEO webstie là gì và SEO trong marketing có ý nghĩa như thế nào? 

Kết quả của SEO là điều mà mọi SEOer hướng đến đó là thứ hạng bài viết của họ trên kết quả tìm kiếm trên Google. Điều này cũng tương tự như việc bạn trưng bày sản phẩm và phải làm sao cho sản phẩm đó ở vị trí nổi bật nhất và dễ dàng thấy nhất.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy