Tu-ngu-tieng-anh-chuyen-nganh-marketing

30 thuật ngữ tiếng Anh trong Marketing thông dụng

Ngoài kiến thức chuyên môn, khả năng sáng tạo, Marketing đòi hỏi người làm phải có vốn tiếng Anh tốt.

1. Advertising/´ædvə¸taiziη/ Quảng cáo

2. Brand acceptability /brænd/ /ək,septə’biliti/: Chấp nhận thương hiệu

3. Brand awareness /brænd/ /ə´wɛənis/: Nhận thức thương hiệu

4. Brand equity /brænd/ /’ekwiti/: Giá trị thương hiệu

5. Brand loyalty /brænd/ /’lɔiəlti/: Sự trung thành của khách hàng với nhãn hiệu

6. Brand mark /brænd/ /mɑ:k/: Nhãn hiệu

7. Branding: Làm thương hiệu

8. Cash rebate /kæʃ/ /´ri:beit/: Phiếu giảm giá

9. Distribution channel /,distri’bju:ʃn/ /’tʃænl/: Kênh phân phối

11. Copyright /´kɔpi¸rait/: Bản quyền

12. Coverage /’kʌvəridʒ/: Mức độ che phủ (kênh phân phối)

13. Customer /´kʌstəmə/: Khách hàng

14. Customer-segment pricing /´kʌstəmə/ /’segmənt/ /´praisiη/: Định giá theo phân khúc khách hàng

15. Demand elasticity/dɪˈmɑ:nd/ /¸ilæs´tisiti/: Độ co giãn theo giá (đo lường mức độ thay đổi của lượng cầu về một hàng hóa khi giá cả của hàng hóa đó thay đổi).

16. Discount /’diskaunt/: Giảm giá

17. Door-to-door sales /dɔ:/ /tu:/ /dɔ:/ /seil/: Bán hàng tận nhà

18. Product development /´prɔdʌkt/ /di’veləpmənt/: Cải tiến sản phẩm

19. Exchange /iks’t∫eindʒ/: Trao đổi

20. Exclusive distribution /ik’sklu:siv/ /distri’bju:∫n/: Phân phối độc quyền

21. Image /’imidʒ/: Hình tượng, hình ảnh (của công ty)

22. Intensive distribution /in’tensiv/ /,distri’bju:∫n/: Phân phối đại trà, rộng khắp

23. Label /’leibl/: Nhãn (dán trên hàng hóa)

24. Launch /lɔ:nt∫/: Ra mắt, khai trương (sản phẩm mới)

25. List price /list/ /prais/: Giá niêm yết

26. Loss-leader pricing /lɒs/ /’li:də[r]/ /´praisiη/: Định giá lỗ để kéo khách

27. Mail questionnaire /meil/ /kwest∫ə’neə[r]/: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư

28. Market coverage /’mɑ:kit/ /’kʌvəridʒ/: Mức độ che phủ thị trường

29. Mail order /meil/ /’ɔ:də[r]/: Mua bán hàng hóa qua bưu điện

30. Registered /’redʤistəd/: Đã đăng ký, ký hiệu là

10. Consumer /kən’sju:mə/: Người tiêu dùng

Nếu bạn đang theo đuổi ngành Marketing cũng như Marketing Online, bạn có thể tham khảo khóa học tại Tigobiz với đội ngũ chuyên gia hàng đầu sẽ giúp bạn có được nền tảng kiến thức vững chắc cũng như những kinh nghiệm thực chiến. Quá trình học sẽ giúp bạn thực hành trong những dự án thực thế có thể là của bạn. bạn sẽ làm chủ được các hoạt động Marketing Online của một doanh nghiệp bất kỳ. Bạn tham khảo khóa học theo đường link bên dưới:

Khóa Học Marketing Online Tinh Gọn – Digital Marketing

Bấm “Ctrl+D” Để lưu trữ trên Bookmark và xem lại, hoặc bấm vào biểu tượng ngôi sao cuối địa chỉ web.

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + hai bằng mấy